Tillbaka till startsidan

Du är här:

Grundskola

Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för att möta framtiden. Alla våra elever får ett gott bemötande och vi skapar goda relationer. Vi tar tillvara på elevernas nyfikenhet där utveckling, engagemang och måluppfyllelse står i centrum.

Beskriver min bild

Grundskolan omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.


De flesta enheterna från förskoleklass upp till årskurs sex är relativt små och antalet elever per klass är i allmänhet lågt.


Andelen behöriga lärare är hög och undervisningen präglas av kvalitet samt ett ämnesövergripande, undersökande och aktivt arbetssätt där eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära.


Sedan 2018 satsar vi även på det förebyggande hälsoarbetet inom flertalet av Svenljungas grundskolor i och med rörelsesatsningen Puls för lärande där det övergripande målet är att skapa förutsättningar för elevers lärande men också öka det generella hälsotillståndet, då pulshöjande aktiviteter främjar både den fysiska och psykiska hälsan.


Det innebär att vi erbjuder våra elever pulshöjande aktiviteter under skoldagen utöver lektioner i idrott och hälsa.


För elever i behov av särskilt stöd finns elevhälsoteam med skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor.

Val av skola

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass i en närliggande skola.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja i vilken skola ditt barn ska gå. I Svenljunga finns det nio grundskolor. Mogaskolan är den enda grundskolan med högstadium.


Valet av skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, och att inte andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Likaså får kommunen frångå en vårdnadshavarens önskemål om skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.


Ett byte av skola kan innebära att ditt barn tappar rätten till skolskjuts.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Tommy Fock, Barn- och utbildningschef, 0325-183 60

Uppdaterad: