Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Mobbing, trygghet, säkerhet

Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola. Våra förskolor och skolor bedriver därför ett målmedvetet arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.      

Mobbing, trygghet, säkerhet

Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola. Våra förskolor och skolor bedriver därför ett målmedvetet arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.      

Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i förskolan eller skolan. Varken av någon annan elev eller av någon lärare. Att bli mobbad kan vara att inte få vara med, bli bortvald eller retad. Skolan har ansvar för att ingen elev ska behöva råka ut för det.

Våra förskolor och skolor arbetar för att inget barn, elev eller studerande ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Om det ändå händer ska du direkt prata med läraren, förskolläraren eller någon annan i personalen som du litar på.

Du kan läsa mer om vårt arbete i barn- och utbildningsnämndens rutin för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 168 kB..             

Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om upplevda kränkningar är skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Den som driver förskolan eller skolan ska snabbt utreda situationen och vidta åtgärder.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om alla barn, elever och studerandes rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Där finns även infoblad om aktiva åtgärder för förskola och skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.             

Olyckor och kriser

Skolans och förskolans vardag består av både glädje och sorg. Nästan all personal kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär sorg, förlust, oro och förtvivlan.

Rektorn är den som leder krisarbetet inom förskolan och skolan.

Omfattar olyckan/krisen många människor och har karaktären av samhällskris, vilket i allmänhet innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp och/eller Krisstödsgruppen.

Skolan och förskolan samarbetar med andra verksamheter inom kommunen och samhällets krisberedskap vid större olyckor.

Skolan och förskolan är verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser.

När det oväntade sker måste personalen vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en lång tid framåt. Att skapa trygghet och finnas nära barnen och vara förberedd på att möta barns tankar och reaktioner kräver kunskap och förberedelse.  Det finns därför en plan för hur kriser och olyckor ska hanteras för varje enhet.

Försäkringar

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Elever i kommunal vuxenutbildning och SFI är försökrade under verksamhetstid.

Anmälan av skada görs till Länsforsakringar Älvsborg via personskada@alvsborg.lansforsakringar.se eller telefon 0521-273030.

Ågärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare utan dröjsmål.

FABIS - förebygga anlagd brand i skolan

Tillsammans med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar vi för att motverka anlagda bränder i skolmiljö. Vi använder oss av metoden FABIS.

Under vårterminen 2021 började vi samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) för att förebygga anlagda bränder i skolmiljö. Arbetet kallas FABIS och innebär att skolan identifierar och rapporterar riskgrupper till räddningstjänsten. Det kan exempelvis handla om lek med tändstickor, tillbud i form av mindre bränder eller annan typ av skadegörelse såsom intryckta larmknappar.

Den elev eller grupp av elever som SÄRF bedömer ha ett riskbeteende kopplat till brand får möta en brandman på Svenljunga brandstation. Brandmannen håller individuella samtal med eleven eller elevgruppen. Samtalet tar utgångspunkt i den inträffade händelsen på skolan och fokuserar på konsekvenser av anlagda bränder. Konsekvenser som kan få stor inverkan på en ung persons framtid i form av exempelvis skadestånd. Samtalet handlar också om att skapa förståelse för räddningstjänstens arbete - den intryckta larmknappen eller branden i papperskorgen gör att brandmännen kan bli fördröjda till en allvarlig trafikolycka eller brand.

.

Uppdaterad: