Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Lokala naturvårdsprojekt

Vi arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt. På denna sida kan du läsa om pågående och avslutade projekt.

löv på en grusig väg i skogen

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag är ett statligt bidrag som syftar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Tanken är att det ska bidra till att fler ska ta initiativ inom naturvård. Vill du veta mer om Lokala naturvårdssatsningen och vilken typ av projekt som kan sökas bidrag för?

Läs mer på LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan om bidrag

Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Men olika aktörer kan initiera och därmed driva projekt, exempelvis föreningar eller privatpersoner.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag och i vilken omfattning ett projekt ska få bidrag. Ansökan om LONA-bidrag ska vara inlämnad senast den 1 december varje år.

Har du en projektidé? Kontakta kommunekologen i god tid. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt.

Pågående projekt

Här nedan kan du läsa om några naturvårdsprojekt som pågår i Svenljunga kommun. I samtliga projekt är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär.

Svenljunga kommun har beviljats LONA-bidrag för att utveckla Gräne gruva och dess närområde genom att anlägga en vandringsled och skapa miljöer som gynnar sandlevande arter, till exempel vildbin. Projektet som pågår 2020-2024 drivs av markägaren tillsammans med lokala föreningar och företag.

Läs mer om Gräne gruva här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenljunga kommun driver ett LONA-projekt som syftar till att utveckla kommunens arbete med biologisk mångfald. I projektet ingår en översyn av hur kommunen sköter sina grönområden.

Ett exempel är att vi förändrar gräsyteskötseln i Klockaregårdsparken i Svenljunga för att få mer blommor och därmed gynna insektslivet. Projektet syftar också till att höja kunskapen om biologisk mångfald hos kommunens personal och politiker.

Projektet sträcker sig fram till och med år 2024.

Under perioden 2022-2024 pågår två LONA-projekt för att anlägga våtmarker i kommunen.

En våtmark kommer att anläggas på kommunens mark vid Övre Backa, nära Backa Loge i Fegens naturreservat. En stig och en plattform för fågelskådning kommer att byggas vid våtmarken. Projektet gynnar både naturvård och friluftsliv i området. Arbetena i fält kommer att påbörjas i augusti 2024.

I närheten av Holsjön i Holsljunga har en privat markägare tagit initiativet till att anlägga en våtmark på en plats som varit bevuxen med granskog planterad på tidigare åkermark. Projektet kommer att bidra till en ökad variation och mångfald i landskapet.

infografik LoNa Lokala Naturvårds satsningen

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: