Tillbaka till startsidan

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. Planen består av en karta och en beskrivning.

Pågående planarbeten

Se vilka planer vi arbetar med nu, i kartan här ovanför. Du bläddrar med pilarna för att byta projekt.

Planprocessen

Med planprocessen menas den process som sker när kommunen tar fram detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Planen består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla bilagor som t.ex. ett gestaltningsprogram eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda. En planprocess med standard förfarande sker enligt följande steg.

Under nedanstående steg hittar du pågående detaljplaneärenden som befinner sig under respektive steg i processen.

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en begäran om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom initiativ från kommunen. Du som fastighetsägare eller exploatör kan begära ett planbesked från oss.

I ett planbesked utreder vi förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet kopplat till platsen. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar sedan ett besked om hur de ser på projektet, om de ställer sig positiva eller negativa till det. Nämnden ska även lämna besked om när en eventuell detaljplan kan vara klar. Handläggning av begäran är förknippad med en avgift.

Begäran om planbesked görs via följande blankett. Mer info finns i blanketten.

Begäran om planbesked Pdf, 872 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning av begäran tas ut enligt gällande taxa som du hittar under taxa och avgifter.

Alla planer som beslutas är viktiga utifrån något perspektiv. Det finns dock begränsande faktorer som påverkar hur många planer som kan hanteras samtidigt.

Pågående planer

När en plan är antagen och förvaltningen ska påbörja handläggning av nästa plan, går förvaltningen först igenom de planer som ligger i sektionen för vilande planer och ser om det hänt något som gör att det går att fortsätta handläggningen av någon av planerna. I så fall plockas den planen åter upp till ”pågående planer”. Om ingen vilande plan är aktuell påbörjas den plan som samhällsbyggnadsnämnden utifrån nytta och behov ses som mest prioriterad, från såväl kommunalt perspektiv som för den enskilda intressenten.

Vilande planer

Planer som ännu inte är påbörjade i prioriteringsordning

 1. Holsljunga camping och Café
 2. Kalvs familjecamping Kalv 1:27 och Kalv 1:9
 3. LBC Moga 1:108
 4. Bostadsområde Sexdrega Smedsåsen
 5. Industriområde Ljunga
 6. Industriområde Mjöbäck
 7. Brokvarn, Svenljunga
 8. Bostadsområde Överlida-Mjöbäck
 9. Överlida Skola, Lida 2:14

Ett förslag till detaljplan arbetas fram av kommunens planarkitekter. Det förslaget skickas sedan ut på ett så kallat samråd där till exempel länsstyrelsen, hyresgäster, boende, myndigheter och sakägare möjlighet att lämna synpunkter. De som är direkt berörda av detaljplanen får ett brev med information om förslaget. Ett samråd kan se ut på flera olika sätt beroende av planens omfattning. Har du synpunkter på förslaget ska du lämna dessa skriftligt under samrådstiden.

Pågående samråd

 • Vi har för närvarande inga detaljplaner ute på samråd.

Avslutade samråd, bearbetas inför granskning

 • Vi har för närvarande inga detaljplaner som vi berabetar inför granskning.

Efter samrådet är slut sammanställer planarkitekten de synpunkter och yttranden som kommit in i en samrådsredogörelse. Sedan revideras förslaget och kompletteras om något saknats. När detta arbete är gjort ställs förslaget ut på granskning. Under granskning finns åter igen möjlighet att yttra sig kring förslaget. Direkt berörda informeras och yttranden ska lämnas skriftligt.

Pågående granskning

 • Vi har för närvarande inga detaljplaner ute på granskning

Avslutad granskning, bearbetas inför antagande

 • Vi har för närvarande inga detaljplaner som berabetas inför antagande

Yttranden och synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande och en revidering av förslaget sker åter igen. Det är samhällsbygg­nads­nämnden eller i vissa fall kommun­full­mäktige som antar detalj­planer.

Beslutet om en antagen detaljplan får laga kraft efter tre veckor, om beslutet inte blir över­klagat. De tre veckorna räknas från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Överklagade detaljplaner

 • Inga planer är överklagande

Detaljplanen får laga kraft om beslutet att anta ­planen inte över­klagas eller om över­klagan avslås. Laga kraft betyder att den börjar gälla. Planen fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs.

Detaljplaner som fått laga kraft under 2018 fram till idag

 • Hävning av del av detaljplan för Kleven 1:6 m.fl, Mårdaklev (2021-09-22)
 • Källered, Sexdrega (2021-08-10)
 • Stråvik 1:6, Holsljunga (2020-06-16)
 • Svenljunga 5:468 m.fl. Dalsåkersgatan (2019-08-29)
 • ICA-Parkering, Svenljunga (2018-09-05)
 • Svenljunga 5:474 m.fl. Blåkläder (2018-06-12)

.

Anja Piirainen, Planarkitekt, 0325-182 57

Uppdaterad: