Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sjukvård och tandvård

Ansvaret för din sjukvård och tandvård finns både hos primärvården och kommunen. På denna sida får du reda på mer om hemsjukvård, rehabilitering, tandvård, planering vid utskrivning och vad en medicinisk ansvarig sjuksköterska gör.

Vem har ansvar för vad?

Sjukvård och rehabilitering

Primärvården i Södra Älvsborg ansvarar för vårdcentralen/Närhälsan och dit ska du i första hand vända dig om du är i behov av sjukvård eller rehabilitering.

Närhälsan i Svenljunga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har varaktigt behov av hälso och sjukvårdsinsatser och har svårt att ta dig till en vårdcentral, kan du få hjälpen i hemmet istället, så kallad hemsjukvård. Detta ansvarar vi för, läs mer under rubriken hemsjukvård längre ner.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Detta är en funktion som har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet. Vill dui komma i kontakt med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, ring via Kontaktcenter på 0325-180 00.

Tandvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för din tandvård.

Om du har behov av omfattande hjälp med vård och omsorg eller har vissa sjukdomar, kan du ha rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård - med samma rätt till frikort. Läs mer under rubriken Tandvård längre ner.

Öppenvård, vårdcentral

Primärvården Södra Älvsborg ansvarar för vårdcentralen i Svenljunga. Hit ska du vända dig om du behöver sjukvård.

Närhälsan, Svenljunga vårdcentral Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsjukvård är sjukvård- och rehabiliteringsinsatser som ges i ditt hem av kommunens personal.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården är till för dig som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som har en varaktigt funktionsvariation eller sjukdomstillstånd som gör att hälso- och sjukvården måste ges i hemmet. Det är behovet som styr och det finns ingen åldersgräns för att få hjälp från hemsjukvården. Vi samarbetar med vårdcentraler, specialistmottagningar och sjukhus.

För att en god vård ska kunna ges till dig genomförs en bedömning och planering innan du skrivs in i hemsjukvården. Planeringen initieras av din nuvarande vårdkontakt på vårdcentral eller sjukhus.

Vem utför hemsjukvård?

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar och utför hälso- och sjukvårdsinsatser enligt ordination. Omvårdnadspersonal inom hemtjänst eller på särskilt boende kan utföra speciella sjukvårdsuppgifter som delegerats av sjuksköterska eller fysioterapeut.

Vad ingår i hemsjukvård?

Sjuksköterskorna kan utföra provtagningar, ge injektioner, göra såromläggningar, hjälpa till med näringstillförsel via dropp eller sonder, ge ordinerad smärtlindring eller annan specifik omvårdnad. Sjuksköterskan kan ge råd vid inkontinens och förskriva hjälpmedel för det. Hemsjukvården kan också ta över ansvar för dina läkemedel om du inte själv klarar att hantera dina mediciner.

Vård i livets slutskede

Om du önskar att få vara i ditt hem under din sista tid i livet ska du få vara det. Ofta samarbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska och omsorgsutredare i team för att göra din situation så bra som möjligt. En viktig del är också att stötta anhöriga.

Rehabilitering inom hemsjukvården

Hemsjukvården omfattar även rehabilitering. Läs mer under rubriken rehablitering längre ner.

Så här ansöker du om hemsjukvård

Om du vill ha hemsjukvård, prata med din läkare eller din distriktssköterska på primärvården som då hjälper de dig med kontakten till kommunen .För att en god vård ska kunna ges till dig genomförs en bedömning och planering innan du skrivs in i hemsjukvården.

Inte nöjd?

Om du eller din anhörig/närstående inte är nöjd med den hälso- och sjukvård som du får från kommunens hemsjukvård, ska du i första hand kontakta ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan också kontakta vårdchef eller MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), läs mer under rubriken Mediciniskt ansvaig sjuksköterksa längre ner. Patientnämnden finns ochså att kontakta som stöd i ditt klagomål.

På kommunrehab hjälper våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter dig med din rehabilitering eller om du behöver hjälpmedel.

Var kan jag få rehabilitering?

I kommunrehab jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och rehabassistent.

Vi ansvarar för behandling, träning och hjälpmedelsförskrivningar för patienter inskrivna i kommunens hemsjukvård. I vårt arbetet ingår det också att motivera och handleda omvårdnadspersonalen för att de ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt.

Hur kan jag få ett hjälpmedel?

Du kan vända dig till din sjuksköterska i hemsjukvården som i sin tur kan förmedla en kontakt till Kommunrehab.

Oavsett du bor hemma eller på vård- och omsorgsboende så är det dina egna mål och behov som är utgångspunkten för ditt stöd och hjälp från fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut.

För dig som vistas på sjukhus och har behov av hjälp vid hemgång, kan en planering göras redan på sjukhuset.

Hur går det till?

Sjukhuset meddelar kommunens omsorgsutredare när det finns behov av en gemensam planering och kallar ihop till ett planeringsmöte. Det kan handla om att du behöver har hjälp med det praktiska i ditt hem, personlig hjälp, hjälpmedel och/eller hemsjukvård.

Mötet kan ske på sjukhuset eller via Teams.

Under planeringsmötet möter du representanter från sjukhuset samt kommunen och ni kommer överens om vilken hjälp du behöver och när den ska börja.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)?

  • Ser till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
  • Bedriver kvalitets- och säkerhetsarbete i kommunens hälso- och sjukvård
  • Anger vilken kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
  • Samverkar och samordnar vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten så att det fungerar på ett tillfredsställande sätt
  • Utreder och anmäler allvarliga händelser inom den kommunala vården, Lex Maria

Vad är anmälan om Lex Maria?

Om du i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom,kan få detta anmält till  socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det är medicinskt ansvarig sjuksköterska som först gör en bedömning av händelsen och sedan gör anmälan.

Västra Götalandsregionen ansvarar för folktandvården i Svenljunga kommun.

Folktandvård

Läs mer om folktandvård på Västra götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nödvändig Tandvård och särskilt tandvårdsstöd

Du som behöver omfattande hjälp med vård och omsorg eller har vissa sjukdomar, kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård - med samma rätt till frikort.

Så får du ett intyg

Om du inte redan har ett intyg om nödvändig tandvård, ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan till exempel vara din sjuksköterska i hemsjukvården, biståndshandläggare eller LSS-handläggare.

Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka in en privat ansökan till tandvårdsenheten på Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bifoga ett läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Munhälsobedömning:

Du som har ett intyg om nödvändig tandvård erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll som görs av en tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, dina närstående och vårdpersonal om din munhälsa.

.

Erika Björklund, Sjuksköt Medicinskt Ansv, 0325-182 98
Sara Meldo, Vårdchef, 0325-180 00
Malin Håkansson, Vårdchef, 0325-185 52

Uppdaterad: