Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om den samlade hälsan i en större grupp eller befolkning. En god folkhälsa är viktig för människors välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att främja folkhälsan genom insatser för olika målgrupper och vilka bidrag du kan söka som själv vill göra en insats för folkhälsan i vår kommun.

ungdomar hoppar tillsammans i solnedgången

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Det finns åtta nationella målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Vi prioriterar insatser med koppling till målområde 1, 2, 6 och 7.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är också en central del av folkhälsoarbetet. Dessutom lägger vi stort fokus på det förebyggande arbetet mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Folkhälsoinsatser

Delaktighet och inflytande

Vi arbetar gemensamt med att öka delaktigheten och inflytandet för våra invånare. Under 2023 påbörjade vi en satsning på ungas delaktighet i Svenljunga kommun. Där vi tillsammans, med bland annat Navet i Borås, hittar metoder och arbetssätt att främja delaktigheten bland våra barn och unga.

En av insatserna är att genomföra ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), det är eleverna på Mogaskolan 7-9 som kommer besvara enkäten. Svaren sammanställer vi sedan till statistik och presenterar i en rapport som vi kommer använda som beslutsunderlag som rör unga. Resultaten presenterar vi i sammanställd form.

Läs mer på Ung i Svenljunga. Öppnas i nytt fönster.

Sports for You

I samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna anordnas Sports for You i Svenljunga kommun. Barn och unga ges möjligheten att prova på olika idrotter helt kostnadsfritt och att engagera sig som ledare.

Läs mer om Sports for you

Lovaktiviteter

Folkhälsostrategen i Svenljunga kommun har i uppdrag att, tillsammans med Ung i Svenljunga, samordna lovaktiviteter under samtliga skollov. Aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar 6-18 år och möjliggörs genom kommunala resurser och bidrag från Socialstyrelsen.

Har du förslag på aktiviteter? Är du aktiv i en förening eller företag och vill leda en lovaktivitet? Hör av dig eller gå in här för att fylla i formuläret.

Som förening har ni även möjlighet att ansöka om ett lovbidrag om ni anordnar en aktivitet under något av våra lov. Läs mer på vår samlingssida för föreningsbidrag.

På vår Facebooksida Ung i Svenljunga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka aktiviteter som arrangeras under skolloven.

Rörelseglädje

Flera av grundskolorna i Svenljunga kommun arbetar med ökad rörelse under skoldagen, som är sprunget ur projektet Puls för lärande.

Vi vill också tillgängliggöra fysisk aktivitet för våra unga kommuninvånare, och i linje med det så har vi också vår fritidsbibbla, där du kan låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Fritidsbibblan hittar du på vårt bibliotek i centrala Svenljunga.

Läs mer och hitta hit. Öppnas i nytt fönster.

Drogförebyggande arbete

Vi att satsar på att arbeta långsiktigt med det drogförebyggande arbetet tillsammans med polisen. Vi vill höja kunskapen och medvetenheten kring ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) bland elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

I det drogförebyggande arbetet utgår vi från Öckerömetoden. Öckerömetodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

I samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar vi även med kampanjer mot langning av alkohol. 

Var tredje år genomförs CAN-undersökning, vilket är en regional undersökning på elever i årskurs nio samt årskurs 2 på gymnasiet. Den senaste CAN-undersökningen genomfördes 2022, läs sammanfattningen av CAN rapporten för vår kommun. Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster.

Drogvaneundersökningar

Varje år genomför vi en lokal drogvaneundersökning på Mogaskolans högstadium. Denna enkät är en del i vårt drogförebyggande arbete och Öckerömetoden. Läs gärna resultaten på de senaste undersökningarna här.

.

Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: