Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Frågor och svar - integration

Här får du läsa om olika begrepp och hitta svar på olika frågor som handlar om integration.

Begrepp

Vad betyder asyl? När är man en flykting? Vad innebär uppehållstillstånd? Här förklarar vi några av de vanligaste begreppen i flyktingsituationen.

Oavsett vilket begrepp som används är det viktigt att tänka på att bakom varje begrepp är det alltid människor det handlar om.

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis kommit till Sverige.

Asylsökande

​En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Kommunerna har inget ansvar för asylsökande, förutom viss barnomsorg och grundskola.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år, som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Flykting

En utländsk person som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl .

Flyktingkvot

Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till Sverige.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Migrationsverket organiserar och betalar för kvotflyktings resa till Sverige.

HVB-hem

Hem för vård eller boende.

Kommunplacerad flykting

En person som har fått beviljat uppehållstillstånd och är mottagen av en kommun enligt avtal med Länsstyrelsen.

Invandrare

En person som är född i ett annat land och har stadigvarande bosättning i Sverige.

Migration

Personers rörelse mellan länder. Det vill säga in- och utflyttning.

Nyanlända

Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige baserat på bland annat flykting- eller skyddsskäl. Under den första tiden delar flera myndigheter ansvaret för nyanländas mottagande och etablering.  

Uppehållstillstånd

En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd (gäller inte EU/EES-medborgare och deras familj eller nära släktingar). Kan vara tidsbegränsat eller permanent.

Flyktingmottagande i Svenljunga kommun

Vad har vi för ansvar?

  • boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen,
  • vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning,
  • förskola och skola,
  • utbildning i svenska för invandrare (SFI),
  • vuxenutbildning,
  • samhällsorientering,
  • vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan,
  • boende och omsorg för ensamkommande barn,
  • väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Var ska nyanlända bo? 

Vi har ett bra samarbete med Svenljunga Bostäder AB och flera privata fastighetsägare. Vi erbjuder lägenheter till anvisade nyanlända i hela kommunen.

Vad händer sedan?

Efter avslutad etableringstid kan en nyanländ flykting vara aktuell på arbetsmarknaden, eller studera vidare. De som inte har kommit så lång på vägen har rätt att ansöka om stöd och hjälp på socialtjänsten. Vi ansvarar för att se till att ge nyanlända förutsättningar till att bli integrerade och delaktiga i samhället.

.

Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25

Uppdaterad: