Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bygga nytt, ändra och riva

Funderar du på att bygga nytt, ändra eller riva ett hus i Svenljunga kommun? Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Beskriver min bild

När behöver jag bygglov?

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av en byggnad behöver du ofta ett bygglov. Ett bygglov är ett tillstånd som lämnas av kommunens byggnadsnämnd. Reglerna för bygglov finns i plan- och bygglagen och tar upp bland annat utformning och placering av en byggnad med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskapsbilden.

Bygglov krävs bland annat för att

  • bygga en helt ny byggnad
  • bygga till en befintlig byggnad
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel göra om ett kontor till en bostad
  • ändra en byggnad så att det blir ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
  • bygga fristående mur, stödmur eller plank
  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

 

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

 

Ekonomibygnader som används för jord- och skogsbruksnäringen är bygglovsbefriade utanför detaljplanerade områden.

 

Det du ansöker om att få göra bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. det handlar också om att inte skapa problem för andra, till exempel dina grannar. I handläggningen av din ansökan tittar kommunen bland annat på att ditt bygge stämmer överens med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

 

Kontakta gärna oss för vägledning i din bygglovsprocess!

Ombyggnation

Med ombyggnation menas en ändring av byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Exempel på sådan åtgärd kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar m m.


Ändringar av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan. För byte av befintlig köksfläkt eller paxfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

 

Om en byggnad med höga kulturvärden ska byggas om, kan krav ställas att en antikvariskt sakkunnig ska följa arbetet. 

Andra tillstånd som kan behövas

Förutom bygglov och startbesked kan du behöva söka andra tillstånd eller anmäla viss verksamhet till kommunen.

 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 22 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga