Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Svartbygge, olovligt byggande

De flesta byggnationer kräver bygglov, anmälan eller startbesked innan du får börja bygga. Påbörjar du arbetena för tidigt kallas det olovlig byggnation eller svartbygge. Du får heller inte börja bygga utan startbesked eller börja använda det nybyggda utan att du fått ett slutbesked.

Beskriver min bild

Vad är svartbygge?

Att uppföra något som kräver lov utan att det finns ett beviljat lov kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Den som har utfört något olovligt kan bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift och om kommunens byggnadsnämnd inte kan godkänna byggnationen i efterhand kan du bli tvingad att riva den.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

När vi får veta att det utförts lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan begär vi in förklaring till byggnationen. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. I de fall du får bygglov i efterhand behöver du även betala en byggsanktionsavgift.

Om ett bygglov kan ges i efterhand så tillkommer även själva bygglovavgiften. Om kommunen inte kan bevilja bygglov i efterhand måste byggnaden rivas.

Vad avgör om jag kan få bygglov i efterhand?

När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma överens med detaljplanen.

Vad avgör om jag måste riva min byggnad?

Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Du får då ett rättelseföreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Tar du inte bort byggnaden trots detta får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite, det vill säga du måste betala en avgift (vitet) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.

Kan jag överklaga?

Ja, om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ärendet skickas till länsstyrelsens rättsenhet som granskar om beslutet har gått rätt till.

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55

Uppdaterad: