Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Gräva och schakta

Om du och ditt företag behöver göra markarbeten är det viktigt att du söker rätt tillstånd redan innan du påbörjar arbetet. På denna sida kan du läsa om vilka tillstånd du behöver och hur du ansöker om dessa.

Beskriver min bild

Arbeten på gator och allmän plats

Innan du ska gräva i allmän mark måste du ansöka om schakttillstånd hos gatuenheten. Allmän mark är bland annat kommunala gator och vägar, torg och grönområden. Ska grävarbetena ske på vägområdet utmed gator och vägar krävs utöver schakttillståndet även en trafikanordningsplan, TA-plan.


Trafikverket är tillståndsmyndighet för alla riks- och länsvägar, även de som går genom tätbebyggda områden.

Gräva inom vattenskyddsområde

Om du ska gräva eller schakta inom ett vattenskyddsområde måste du först söka tillstånd hos miljö- och byggenheten.

Arbeten på annan mark

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att ändra höjdläget på mark mer än en halv meter och för att spränga. Det gäller även på din egen fastighet. Bygglovshandläggarna på miljö- och byggenheten kan ge mer information. 

TA-Plan

En TA-plan – trafikanordningsplan – behöver upprättas så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. Med trafik menas både gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik.

I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter tillsammans med ritningar eller foton som visar exempel på hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska placeras. Det är den sökandes uppgift att ta fram korrekt information kring detta. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras trafiksäkert förbi arbetsplatsen utan att i onödan ledas om. Det är alltid den sökandes ansvar att informera boende, företag och andra berörda i de fall då ett vägarbete eller en markupplåtelse kommer att påverka dem.


Vägarbeten ska alltid utföras på ett sådant sätt att trafiksäkerhet för trafikanter, hänsyn till boende och säkerhet på arbetsplatsen är tillgodosedd utifrån olika lagar och regler. Vi hänvisar till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handbok om Arbete på väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


SKR har även tagit fram exempel på hur en TA-plan upprättaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avstängningar och trafikanordningar ska visas med mått för att visa på hur trafikanterna påverkas. Både yta på avstängningen och kvarvarande yta av gata, gång- eller cykelbana ska framgå. Karta med exakt lokalisering av TA-planens område ska bifogas.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 januari 2020