Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skolfrånvaro

Närvaron i skolan är viktig. All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet 20 paragrafen).

Beskriver min bild

Att vända frånvaro till närvaro

Skolorna i Svenljunga kommun arbetar aktivt för att främja skolnärvaro. Vi har därför utarbetat ett tydligt arbetssätt där både elev, vårdnadshavare, mentor och elevhälsan är delaktiga.

Syftet med vårt arbete är att få en ökad skolnärvaro och därigenom främja möjligheterna för ökad måluppfyllelse.

Frånvarorutiner - så här arbetar vi


  • Vid 15% eller högre oroande frånvaro kallas elev och förälder till ett möte med mentor och rektor/biträdande rektor. Elevens skol- och livssituation kartläggs och vi tar gemensamt fram anpassningar/åtgärder för ökad skolnärvaro. Vid behov deltar även elevhälsan. Det är också möjligt att koppla in socialtjänsten för ett trepartssamtal

  • Uppföljning sker efter cirka en månad

  • Om frånvaron kvarstår efter avstämningsperioden, eller har ökat, kopplas elevhälsan in för ytterligare insatser. Ett trepartssamtal genomförs tillsammans med socialtjänsten.


Med tidiga insatser ser vi att skolnärvaron ökar och det ger då en positiv inverkan på den fortsatta skolgången.


Vår målsättning är att säkerställa elevens rätt till utbildning. Ett aktivt arbete med skolnärvaron är ett led i att lyckas. Samarbetet mellan hem och skola är grundläggande och värdefullt.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Tommy Fock, Barn- och utbildningschef, 0325-183 60

Uppdaterad: