Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skolfrånvaro

Närvaron i skolan är viktig. All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Det är vårdnadshavaren som är skyldig att se till att eleven fullgör sin skolplikt. På denna sida kna du läsa om våra rutiner och hur du anmäler frånvaro för ditt barn.

en tjej som har en väska på ryggen och hoppar

Att vända frånvaro till närvaro

Skolorna i Svenljunga kommun arbetar aktivt för att främja skolnärvaro. Vi har därför utarbetat ett tydligt arbetssätt där både elev, vårdnadshavare, mentor och elevhälsan är delaktiga.

Syftet med vårt arbete är att få en ökad skolnärvaro och därigenom främja möjligheterna för ökad måluppfyllelse.

Frånvarorutiner - så här arbetar vi

  • Du som vårdnadshavare anmäler all frånvaro för ditt barn via InfoMentor. Öppnas i nytt fönster.

  • Varje månad stämmer mentor av hur närvaro/frånvaro ser ut för eleverna.

  • När en elev har 10% frånvaro i mer än en månad ringer mentor till förälder för en avstämning.

  • Vid 15% eller högre oroande frånvaro kallas elev och förälder till ett möte med mentor och rektor/biträdande rektor. Elevens skol- och livssituation kartläggs och vi tar gemensamt fram anpassningar/åtgärder för ökad skolnärvaro. Vid behov deltar även elevhälsan. Det är också möjligt att koppla in socialtjänsten för ett trepartssamtal.

  • Uppföljning sker efter cirka en månad.

  • Om frånvaron kvarstår efter avstämningsperioden, eller har ökat, kopplas elevhälsan in för ytterligare insatser. Ett trepartssamtal genomförs tillsammans med socialtjänsten.

Med tidiga insatser ser vi att skolnärvaron ökar och det ger då en positiv inverkan på den fortsatta skolgången.

Vår målsättning är att säkerställa elevens rätt till utbildning. Ett aktivt arbete med skolnärvaron är ett led i att lyckas. Samarbetet mellan hem och skola är grundläggande och värdefullt.

.

Tommy Fock, Barn- och utbildningschef, 0325-183 60
Jane Larsson, Verksamhetschef, 0325-183 64

Uppdaterad: