Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Betyg och bedömning

För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går. På denna sida kan du läsa om utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan, nationella prov och betyg från årskurs 6.

tre personer som sitter i en ring och har händerna i mitten

Utvecklingssamtal

Varje termin träffas elev, vårdnadshavare och lärare för ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.             

Skriftliga omdömen

I samband med utvecklingssamtalet får alla elever skriftliga omdömen i samtliga ämnen de läser. De skriftliga omdömena uttrycker hur det går för eleven i relation till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Omdömena skrivs in i den individuella utvecklingsplanen.

Individuell utvecklingsplan

Vid utvecklingssamtalet upprättar läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.

Som vårdnadshavare kan du ta del av ditt barns omdömen och utvecklingsplan via skolornas lärplattform InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Nationella ämnesprov

De nationella ämnesproven är ett underlag när läraren ska bedöma i vilken utsträckning kunskapskraven har uppfyllts. Syftet med ämnesproven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

  • I årskurs 3 genomförs ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
  • I årskurs 6 genomförs ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det är frivilligt för varje skola om de vill genomföra något ämnesprov i NO-ämnena samt något ämnesprov i SO-ämnena.
  • I årskurs 9 genomför eleverna nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena.       

Betyg från årskurs 6

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Betygsskalan är A-F. Betygen A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.   

.

Uppdaterad: