Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Modersmålsundervisning

I grundskola och anpassad grundskola kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket.

Vi erbjuder undervisning i modersmål

  • Om minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen (gäller inte nationella minoritetsspråk).
  • Om det finns lärare i det aktuella språket.

Vem kan få modersmålsutbildning?

  • Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk och eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas i minoritetsspråken samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • En elev som är adopterad, även om modersmålet inte talas i hemmet, och har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Hur går ansökan till?

Du som vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsutbildning för ditt barn.

Ansökan om modersmålsundervisning ska förnyas inför varje läsår.  

För att modersmålsundervisningen ska kunna organiseras till kommande läsår ska anmälan vara inlämnad till klasslärare senast vecka 17.

Det är rektor på elevens skola som sedan fattar beslutet.

Om modersmålsutbildningen är förlagd efter skoldagens slut så ansvarar och bekostar du som vårdnadshavare för elevens resor till och från undervisningen.

Om ditt barn inte längre vill ha undervisning i sitt modersmål, ska du som vårdnadshavare kontakta rektor på ditt barns skola.

.

Emma Svensson, Rektor, 0325-180 33

Uppdaterad: