Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Det finns många skydd för historiska byggnader. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen. På denna sida kan du läsa mer om vårt kulturmiljöprogram.

Beskriver min bild

Kulturmiljöprogram från 1993

Under sent 1980-tal tog vi fram ett förslag till kulturmiljöprogram som färdigställdes 1993. Programmet använder vi som utgångspunkt i bygglovshandläggning och detaljplanering för värderingar av områden som har kulturmiljövärden.

Här kan du ladda ner en inscannad version av kulturmiljöprogrammet (inte tillgägnlighetsanpassad) Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Nytt kulturmiljöprogram 2023

Just nu arbetar vi med att ta fram ett uppdaterat kulturmiljöprogram. De miljöer som ingår i nuvarande kulturmiljöprogram från år 1993 inventeras på nytt. Vi planerar att bli klar med det nya programmet under år 2023. Syftet med uppdateringen är att det nya programmet ska ge tydligare riktlinjer för hur kulturvärden ska bevaras inom redan utpekade miljöer. Det ska bli mer användbart för tjänstepersoner samt tillgängligt och intressant för fastighetsägare och andra.

Läs det nya förslaget till kulturmiljöprogram » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsinventering

1985-1989 gjorde länsmuseumet i Vänersborg en kulturhistorik byggnadsinventering över Svenljunga kommuns byggnadsbestånd. Detta för att kartlägga värdefulla byggnader i kommunen. Inventeringen resulterade i en sammanställning som används vid bygglovshanteringen.

Här hittar du sammanställningen Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

2014-2015 genomfördes en uppdatering av den inventeringen för att få en nulägesbeskrivning av de tidigare utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Syftet var att beskriva hur byggnaderna ser ut nu och hur de eventuellt har förändrats sedan förra inventeringen.

K-märkning

Själva begreppet k-märkt kommer av att kulturhistoriska miljöer tidigare betecknades med bokstaven "k" på planer och kartor. Byggnader, kvarter eller områden som tidigare märktes med "k" på detaljplaner märks idag med en Q/q-märkning. Märkningen innebär att byggnaden är särskilt bevarandevärd.
 
Exempel på byggnader i Svenljunga kommun som är q-märkta är gamla tingshuset och "Pengalösa hörnet".

Fornlämningar

I Västra Götaland finns cirka 44 000 kända fornlämningar. Dessa består i stora drag av de fysiska spåren efter människans verksamhet under hela historien. Fornlämningarna kan bilda sammansatta miljöer som exempelvis boplatser och gravfält eller bebyggelserester som borgruiner och så kallade kulturlager i städer. Det kan också vara mindre lämningar som skeppsvrak, gamla stenbroar eller milstenar. En fornlämning kan också bestå av en särskild naturformation.

Grävtillstånd

Om en åtgärd som kräver bygglov ska placeras i närheten av eller på en fornlämning kontaktar bygglovhandläggaren länsstyrelsen som utreder påverkan på fornlämningen. Om åtgärden inte kräver bygglov måste fastighetsägaren själv kontakta länsstyrelsen och själv ansöka om tillstånd. Detta är viktigt att tänka på när man tänker bygga exempelvis en friggebod, en altan, en pool eller en nyttobyggnad för jordbruket.

Även om marken inte ändras genom byggnationen kan fornlämningen ändå påverkas. Vår historia tillhör oss alla och många fornlämningar ska vara tillgängliga för allmänheten. Det kan alltså krävas tillstånd från länsstyrelsen att bygga något som hindrar allmänheten från att ha tillträde till platsen eller som skymmer platsen i landskapet.

Många fornlämningar har naturligtvis inte hittats ännu. Om du skulle stöta på någonting som du misstänker kan vara en fornlämning ska du genast avbryta arbetet och kontakta länsstyrelsen.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: